Non possibile visualizzare il filmato. Potrebbe essere necessario installare il plugin flash, puoi scaricarlo qui
STUDENT COMPANY
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partneri

Galvenais partneris

Nosaukums: Provincia Di Treviso

Adrese: via Cal di Breda, 116

Pilseta: Treviso

Regions: Veneto

Valsts: IT-Italija

Organizacijas veids: Public Administration

Organizecijas apraksts: Trevizo province ir vieteja administrativa teritoriala iestade, kas darbojas starp pa¨valdibu un regionalo parvaldes iestadi. Ta ir kopiena, kas rupejas par interesem, koordinejot un veicinot to attistibu. Bez visam jomam, kuras ta ir iesaistita, Province ir atbildiga par: 1) kulturu, ka cilveka pamatvertibas instrumentu; 2) profesionaliem un orientacijas pakalpojumiem, 3) darba tirgus aktivo politiku un saimniecisko darbibu ka rado¨iem instrumentiem labklajibas veicina¨anai. Persona kopa ar tas profesionalo attistibu, ir nemta vera, apvienojot maci¨anos, profesionalo apmacibu un darbu. ¦ada konteksta ta parnem uz kompetencem orientetu pakalpojumu, ka instrumentu jaunie¨u pa¨nodarbinatibas kulturas veicina¨anai.

Majas lapa: www.provincia.treviso.it
Partneris 1 

Nosaukums: Coop. Dieffe s.c.ar.l.

Adrese: via Egidio Forcellini, 150

Pilseta: Padova

Regions: Veneto

Valsts: IT-Italy Organization

Veids: cits

Organizacijas apraksts: DIEFFE tika izveidots 1985.gada ka kooperativs, lai veicinatu cilvekresersu profesionalo izaugsmi. Tas ir registrets ka regionals izglitibas centrs Veneto regiona , kas nodarbina vairak ka 100 cilveku. Pamatdarbibu veido pieci profesionalas apmacibas centri, kas atrodas regiona apkaime, kur tiek izglitoti un apmaciti viesmili un barmeni ar pie¨kiramo kvalifikaciju.
Citas darbibas vietas piedava konsultaciju un apmacibu pakalpojumus: jaunie¨iem, kas mekle darbu; kvalificetiem darba nemejiem, kuri velas parkvalificeties; MVU un lieliem uznemumiem; cilvekiem virs 45 gadiem; absolventiem ar diplomu vai gradu; atskaititiem studentiem; Valsts Parvaldei. Kop¨ 2001. gada Dieffe ir ari konsolideta pieredze starpvalstu komunice¨ana. Ta ir planojusi un vadijusi „Equal” un Eiropas projektus.

Majas lapa: www.dieffe.com


 


Partneris 2

Nosaukums: Junior Achievement - Young Enterprise Italy 

Adrese: Via Rossini, 6/8 20122 Milano - Italy

Pilseta: Milano

Regions: Lombardia

Valsts: IT-Italy

Organizacijas veids: asociacija/ nevalstiska organizacija

Organizacijas apraksts: JA-YE Italija ir pirma organizacija, kas uzlabo ekonomikas, finan¨u, uznemejdarbibas, darba etikas, pilsoniskuma, darba / karjeras / dzives prasmes Italijas skolas. Kop¨ 2002, JA-YE Italija isteno 7 programmas un ir stradajusi ar vairak neka 60000 studentiem vecuma no 7 lidz 19 gadiem ar vairak neka 850 biznesa brivpratigo palidzibu. JA-YE Italija radija Italija dinamisku telpu, kur satiekas uznemejdarbiba un izglitiba. Lidz 2008. gada beigam JA-YE Italija ir sadarbojusies ar 20 uznemumu partneriem. Pateicoties partneribai ar ABI (Italijas Banku asociacija), JA programma "Privatekonomika "("Io el'economia") ir pirma valsts finan¨u izglitibas programma studentiem no 11 lidz13 gadiem kop¨ 2004. 2007. gada JA-YE Italija sanema ipa¨u atzinibu no Italijas Izglitibas ministrijas par skolotaju kursiem, kas tika oficiali atziti par profesionaliem kvalifikacijas cel¨anas kursiem, un, taja pa¨a gada, sanema balvu no Junior Achievement Worldwide.

Majas lapa: www.junioritalia.org
Partneris 3 

Nosaukums: Vocational School of Liepaja Branch of Riga Technical University

Adrese: Vanes iela 4

Pilseta: Liepaja

Regions: Latvija

Valsts: LV-Latvia

Organizacijas veids: cits

Organizacijas apraksts: RTU LF PV ir valsts dibinata izglitibas iestade profesionalas programmas isteno¨anai. Skola piedava 11 macibu programmas (7 komerc, 3 tehniskas, 1 informaciju tehnologiju). Skola strada 86 skolotaji. Iestade piedava prakses iespejas da¸ados vietejos uznemumos, ka ari praktiskas macibas nodarbibas.

Majas lapa: www.lvt.lvPartneris 4 

Nosaukums: Sor-Trondelag County Council 

Adrese: Erling Skakkes gate 14

Pilseta: Trondheim Region: Trondelag

Valsts: NO-Norway Organization

Veids: valsts iestade

Organizacijas apraksts: Sor-Trondelag apgabala padome ir regionala valsts iestade. Apgabala izglitibas departaments isteno vidusskolas un pieaugu¨o izglitibu regiona. Apgabala ir aptuveni 2000 darbinieku un Izglitibas departamenta ir aptuveni 30 darbinieku, kas ir specialisti da¸ados videjas izglitibas aspektos. ¦i projekta koordinators ir Attistibas grupas dalibnieks  un mes esam atbildigi par inovativo projektu  uzsak¨anu vieteja, nacionala un starptautiska limeni.

Majas lapa: www.stfk.no
Partneris 5 

Nosaukums: ASOCIATIA TIMOTEI CIPARIU

Adrese: Str. D. Mendeleev 312, sector 1

Pilseta: Bucharest Region: Bucuresti

Valsts: RO-Romania Organization

Veids: cits

Organizacijas apraksts: Asociatia Timotei Cipariu tika izveidota 2004. gada, lai atbalstitu jaunie¨u izglitibas un profesionalo apmacibu vinu socialai un darba integracijai. Asociacija strada ar nepilngadigajiem, kuri ir saskaru¨ies ar grutibam un socialo atstumtibu. Rumanu valdiba finanse vidusskolu. Skola ir vairak ka 600 studentu un Kopiena ir 30 izmitinati nepilngadigie. Skolas specifika ir jaunie¨u ieklau¨ana sabiedriba un darba tirgu caur macibam.  ¦is projekts ir svarigs, jo kalpo par konkretu priek¨likumu studentiem, lai veicinatu to nodarbinatibu un socialo integraciju.

Majas lapa: www.lgrcat.roPartneris 6

Nosaukums: SPIN

Adrese: Cesta Gori¨ke fronte 11 5290 ¦ Sempeter pri Gorici

Pilseta: Sempeter pri Gorici

Regions: Slovenija

Valsts: SL-Slovenia

Organizacijas veids: MVU – mazi un videji uznemumi (lidz 250 darbinieku)

Organizacijas apraksts: SPIN d.o.o. ir mazs privats uznemums, kas vairak neka 20 gadus darbojas informacijas joma - programmaturas izstrade, izglitiba, konsulte¨ana, projektu vadiba, risinajumu piedava¨ana pilnigi vai daleji neredzigam personam. Mes esam Microsoft partneris kop¨ 1991. gada, kop¨ 1994.gada mes esam galvenais uznemums, kas piedava iekartas, paredzetas neredzigajiem (Alva, OPTELEC) Slovenijas tirgu, kop¨ 2000.gada mes esam ECDL autorizetais teste¨anas centrs, divus gadus mums ir licence pie¨kirt valsts sertifikatus da¸am kvalifikacijam. Mums ir moderni tehniskie resursi un kvalificets personals neatkarigam projekta darbam. Lielaka dala projektu, ko mes veicam tiek finanseti no musu pa¨u resursiem vai tiek finanseti ar musu klientu palidzibu. Mes esam pazistami ar valsts un ES fondu finansetajiem projektiem. Uznemums ir lidzdibinatajs trim meitas uznemumiem Slovenija un vienu meitas uznemumu Serbija. SPIN strada 16 ar augstako izglitibu un atbilsto¨i laikam apmaciti darbinieki. Visi pieci uznemumi, tostarp ari strategiski biznesa partneri strada ar vairakiem at¨kirigam valsts un starptautiskam programmam un projektiem, kas iesaista visus darbiniekus, ka ari apak¨uznemejus (kopa vairak neka 100 darbinieki). Mes stradajam ar iznomatam iekartam, kaut gan stradajam ar savu ICT aprikojumu. SPIN efektivi ir vadijusi un pabeigusi daudzus attistibas projektus. Mums ir atsauksmes par valsts un starpvalstu projektu (lidz) finansetu ar Slovenijas ES fondu palidzibu,. Lielaka projektu dala bija jafinanse no SPIN naudas fonda, kuru sanemam atpakal pec darbibas pabeig¨anas. Sliktakais laika posms bija no 2005. lidz 2007. gadam, kad mes gaidijam naudas atmaksa¨anu vairak ka gadu. Finan¨u darijumiem mes palaujamies uz musu arejiem gramatvedibas pakalpojumiem un komercbanku. Uznemuma dibinatajs ir ari  ta vaditajs, kuram ir paligi, kas ir atbildigi par nodalam un projekta vadibu.

Majas lapa: www.spin.si


 
Servizi per il cittadino

Responsabile

del  Settore

Diana Melocco

Tel: (+39) 0422 656-431

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia di Treviso | P.IVA 01138380264    |   CSS  |  XHTML 1.1 | PRIVACY | COOCKIES