Non possibile visualizzare il filmato. Potrebbe essere necessario installare il plugin flash, puoi scaricarlo qui
STUDENT COMPANY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekts “Student Company”

 
Studentu, kas var piedalīties uzņēmējdarbību veicino¨ās programmās izglītībā ir joprojām ļoti maz (1% no vidusskolas studentiem). Pētījuma rezultāti liecina, ka Norvēģijā vairāk nekā 20 procenti respondentu vecumā no 25 līdz 34 gadiem, kas ir apguvu¨i uzņēmējdarbību izglītības iestādē, ir uzņēmēji, kā arī tika pierādīts, ka tām programmām ir laba ietekme vienlīdzīgo iespēju nodro¨inā¨anā. Joprojām tikai da¸ās valstīs ir īstenota studentu uzņēmuma programma kā oficiālā valsts izglītības programmas daļa, kā arī ir pierādīts tas, ka skolotāju līdzdalība ir lielāka tad, ja studentu uzņēmuma programma ir reģiona vai valsts oficiālās izglītības programmas daļa. Citos vārdos, daudzās Eiropas valstīs, bet īpa¨i dalībnieku valstīs trūkst integrēts stratēģisks plāns izglītībai, praksei, darbam un rūpniecības nozarei. Galvenais mērķis ir ievērojami iedvesmot un sagatavot jaunie¨us, lai viņi varētu gūt panākumus vispasaules ekonomikā, izstrādājot no vidus termiņa līdz ilgtermiņa rīcības plānu attiecībā uz uzņēmējdarbību izglītībā. Tas tiks izdarīts, izstrādājot stratēģisko plānu uzņēmējdarbībai izglītībā valsts, reģionālā un vietējā līmenī un nododot norvēģu studentu uzņēmuma modeli vidusskolas skolēniem. Norvēģu partneris varēs nodot savu modeli, izstrādājot studentu programmā noteiktu ceļu, kas veicinātu studentu uzņēmējdarbības attieksmes veido¨anos; norvēģi būs īsts tā modeļa piemērs, kā arī piedāvās labāko reģionālo vai valsts vieno¨anās scenāriju, kas ir vajadzīgs modeļa īsteno¨anai; viņi izstrādās vadlīnijas citu valstu partneriem, lai tie varētu izstrādāt līdzīgus ceļus. Partneris, kas saņems norvēģu modeli var iesaistīt vietējo pa¨valdību pārstāvjus novatoriska plāna izveidē, kas ietekmētu studentu VET programmas pārveido¨anu, iekļaujot uzņēmējdarbību attīsto¨as prasmes attiecīgā apmācībā vai izglītības sistēmā. Rezultāti var būt sintezēti sekojo¨i: studenti apgūs pamatprasmes un kompetences savas attieksmes, kritiskās domā¨anas veido¨anai un sevis izzinā¨anai caur īstu un orientētu uzņēmuma vadī¨anas programmu (SMU). Vietējās/ reģionālās/ valsts iestādes: stratēģiskā plāna nodo¨ana un attīstī¨ana, lai veicinātu sistemātisko darbību uzņēmējdarbības izglītībā. Sociālie partneri: abpusējo vieno¨anos izstrādā¨ana, kas atvieglotu uzņēmējdarbības uzsāk¨anu. Mazi un vidēji uzņēmumi (MVU): uzņēmuma sociālās atbildības politikas izstrādā¨ana, dzimumu līdztiesību un sociālo līdzsvaru veicinā¨ana. Cie¨a saikne tiks izveidota starp uzņēmumu, vietējo izglītības iestādi un pa¨valdību. Paredzētā ietekme būs izvērtējama ar tādiem kvalitatīviem/kvantitatīviem rādītājiem, kā projekta modelis, ISO 9000 kvalitātes nodro¨inā¨anas procedūra, līgumi ar vietējo izglītības iestā¸u vadītājiem, izveidotie studentu uzņēmumi, kā arī sociālo partneru, MVU, studentu un skolotāju līdzdalība.
 
Servizi per il cittadino

Responsabile

del  Settore

Diana Melocco

Tel: (+39) 0422 656-431

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia di Treviso | P.IVA 01138380264    |   CSS  |  XHTML 1.1 | PRIVACY | COOCKIES