Non possibile visualizzare il filmato. Potrebbe essere necessario installare il plugin flash, puoi scaricarlo qui
STUDENT COMPANY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt “Student Company”

 
Ucenci in dijaki, ki se lahko vkljucijo v programe promocije podjetni¨tva v izobra¸evanju, so ¨e vedno v manj¨ini (1% vseh srednje¨olcev).Sledljivostna raziskava na Norve¨kem je pokazala, da je vec kot 20 procentov vpra¨anih v starosti od 25 do 34 let, ki so bili dele¸ni podjetni¨kega izobra¸evanja, sedaj podjetnikov, potrdilo pa se je tudi, da imajo tovrstni programi ugoden vpliv na zagotavljanje enakih mo¸nosti.¦e vedno so redke dr¸ave, ki so implementirale programe ucnega podjetja kot del uradnih programov. Dokazano je, da so ucitelji veliko bolj soudele¸eni, ko je program ucnega podjetja del nacionalnega akcijskega nacrta.Z drugimi besedami, v vecini evropskih dr¸av gre za pomanjkanje enotnih strate¨kih nacrtov za izobra¸evanje, usposabljanje, delo in podjetni¨tvo in dr¸ave partnerice tega projekta niso izjema.Glavni namen je z razvojem srednje in dolgorocnih akcijskih nacrtov za podjetni¨tvo v izobra¸evanju pomembno prispevati k navdu¨enju mladih in njihovi pripravi na uspevanje v globalni ekonomiji.Dose¸e se s prenosom norve¨kega modela ucnih podjetij v poklicno in srednje¨olsko izobra¸evanje v nacionalni strate¨ki nacrt.Prenos norve¨kega modela se izvede z implementacijo dolocene smeri krepitve podjetni¨kega razpolo¸enja med ucenci in dijaki v ucni nacrt. Norve¨ki partner je primer dobre prakse in lahko priskrbi bolj¨i scenarij za nacionalni dogovor potreben za izvedbo modela ter napotke partnerskim dr¸avam za razvoj sebi ustreznih poti. Partner, ki sprejme norve¨ki model, ima mo¸nost sam ali v povezavi z oblastmi spro¸iti inovativen nacrt vplivanja na spremembe ucnega nacrta v poklicnem in srednje¨olskem izobra¸evanju, da bi vkljuceval pridobivanje podjetni¨kih ve¨cin v okviru rednega izobra¸evanja.Pricakovani ucinki bi lahko bili:-da ucenci preko pravega in vodljivega ucnega nacrta za upravljanje ucnega podjetje usvojijo temeljne ve¨cine in kompetence, ki krepijo njihovo obna¨anje, kriticni duh in samozavedanje,-da nacionalne oblasti prevzamejo strate¨ki nacrt za sistematicno ukrepanje na podrocju podjetni¨kega izobra¸evanja,-da socialni partnerji sklenejo bilateralne dogovore za poenostavitev zacetka poslovanja ucnih podjetij,-da mala in srednja podjetja razvijejo politike dru¸bene odgovornosti, promovirajo enakost in socialno ravnote¸je.-da se vzpostavi povezava med podjetjem in izobra¸evalno organizacijo in ¨olskimi oblastmi.Nacrtovan vpliv bo merljiv s kvalitativnimi in kvantitativnimi indikatorji kot so modeli “blueprint”, ISO9000, sistem zagotavljanja kakovosti, dogovori med ¨olskimi oblastmi, ustanovljenimi ucnimi podjetji, sodelujocimi socialnimi partnerji, vkljucenimi malimi in srednjimi podjetje, ucenci, dijaki in ucitelji.
 
Servizi per il cittadino

Responsabile

del  Settore

Diana Melocco

Tel: (+39) 0422 656-431

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia di Treviso | P.IVA 01138380264    |   CSS  |  XHTML 1.1 | PRIVACY | COOCKIES